Leadership

Umarova Hilola Uktamovna
Director
Email: h.umarova@piima.uz
Phone: +998 (71) 207-20-17
Reception days: Friday from 16:00 to 18:00
Address: Tashkent, Yashnabad district, Makhtumkuli street
Biography
Takhirov Basit Bakhtiyarovich
Deputy Director
Email: b.taxirov@piima.uz
Phone: +998 (71) 207-20-17
Reception days: Thursday from 16:00 to 18:00
Address: Tashkent, Yashnabad district, Makhtumkuli street
Biography
Abdullaev Amirulla Khazratovich
Deputy Director
Email: a.abdullayev@piima.uz
Phone: +998 (71) 207-20-17
Reception days: Wednesday from 16:00 to 18:00
Address: Tashkent, Yashnabad district, Makhtumkuli street
Biography