Byudjet jarayonining ochiqligi

BYUDJET JARAYONINING OCHIQLIGI YILLAR KESIMIDA